Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/zsmuz/domains/zsmuz.tarnow.pl/public_html/old/inc/includes.inc on line 191 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/zsmuz/domains/zsmuz.tarnow.pl/public_html/old/inc/includes.inc on line 195 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/zsmuz/domains/zsmuz.tarnow.pl/public_html/old/inc/includes.inc on line 197 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/zsmuz/domains/zsmuz.tarnow.pl/public_html/old/inc/includes.inc on line 199 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/zsmuz/domains/zsmuz.tarnow.pl/public_html/old/inc/includes.inc on line 201 zsmuz.tarnow.pl - Rekrutacja - Regulamin rekrutacji do kl. 1 OSM i SM II° Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/zsmuz/domains/zsmuz.tarnow.pl/public_html/old/inc/hpage.inc on line 135

  Zespół Szkół Muzycznych, ul. Lippóczy'ego 4, 33-100 Tarnów, tel. (014) 621 04 08, e-mail: szkola.muzyczna.tarnow@wp.pl   
ZSM

Zamknij Nasza szkoła

Zamknij Rekrutacja

Zamknij Świetlica

Zamknij Pedagog

Zamknij Zamówienia publiczne

Zamknij Zastępstwa

Zamknij Projekty i programy

Zamknij Rada Rodziców

Zamknij Informacje dla rodziców

Zamknij Organizacja roku szkolnego

Sekcje
Licznik

   odwiedzający

   odwiedzających online

Informacje
By otrzymywać wieści na email zapisz się na newsletter.
Zapisz
Wypisz
Zapisany
( nikt )

Snif !!!
Webmaster - Info
Rekrutacja - Regulamin rekrutacji do kl. 1 OSM i SM II°

Regulamin rekrutacji do kl. 1 OSM II°, SM II°/6 i SM II°/4
w Zespole Szkół Muzycznych w Tarnowie

Podstawa prawna:

Ustawa o Systemie Oświaty z 7.09.1991r. ( Dz. U. z 2004 nr 256, poz. 2572 z pózn. zmianami ),  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 15 maja 2014r., w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

 

 1. Nabór odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego.

             Część praktyczna egzaminu oceniana jest  skali 0-25 pkt.

             Część ogólnomuzyczna oceniana jest w skali 0-18 pkt.

 

 1. Warunkiem dopuszczenia kandydata do egzaminu wstępnego jest złożenie
  w ustalonym przez dyrektora terminie wniosku - podania o przyjęcie. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy szóstej szkoły podstawowej lub klasy szóstej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz stosowne zaświadczenie lekarskie:

             - na specjalność – wokalistyka – od lekarza foniatry, audiologa

             - na specjalność – instrumentalistyka – specjalizacja – instrumenty dęte (pozaakordeonem) – od lekarza pulmonologa

             - na wszystkie inne specjalizacje ( instrument główny)  – od lekarza podstawowej  opieki lekarskiej.

 

a.  Do podania kandydat dołącza wykaz utworów, które wykona w części praktycznej egzaminu.

(wymagania egzaminacyjne dostępne na stronie internetowej szkoły i na tablicach informacyjnych w szkole).  

 

 1. Egzamin wstępny przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora szkoły. Komisja pracuje w zespołach przedmiotowych liczących co najmniej trzech nauczycieli danej specjalności lub specjalności pokrewnych.

 

 1. Komisja rekrutacyjna ustala wynik egzaminu wstępnego, jako łączną liczbę punktów. Kwalifikacje do przyjęcia otrzymuje kandydat, który:

             -  w części praktycznej egzaminu uzyskał min. 15 pkt.

             -  część ogólnomuzycznej – uzyskał min. 6 pkt.

 1. Komisja ustala wynik punktowy kwalifikujący kandydata do przyjęcia i ogłasza
  w terminie 7 dni od zakończenia egzaminów wstępnych listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

 1. Kandydaci zakwalifikowani zostają przyjęci do szkoły na podstawie:

             -   limitu miejsc na poszczególnych specjalnościach i specjalizacjach

             -   wyniku uzyskanego z części praktycznej egzaminu wstępnego z zakresu specjalności i specjalizacji.

a. Komisja w terminie do 16  czerwca danego roku. ogłasza listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, podaje liczbę wolnych miejsc oraz najniższą liczbę punktów z części praktycznej egzaminu uprawniającą do przyjęcia.

b. W przypadku uzyskania przez kandydata takiego samego wyniku egzaminu wstępnego w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę:

- wynik punktowy z części praktycznej egzaminu

- wynik punktowy z części ogólnomuzycznej egzaminu

 a następnie kryteria z UoSO:

- wielodzietność rodziny kandydata

- niepełnosprawność kandydat

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandyda

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

   - objęcie kandydata pieczą zastępczą

c. Kandydaci przyjęci do OSM II ° uzupełniają brakującą dokumentację w terminie do 28 czerwca danego roku r.  ( świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub                            ogólnokształcącej szkoły muzycznej I st. oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu).

 1. Komisja w uzasadnionych przypadkach – gdy kandydat uzyskał liczbę punktów kwalifikującą do przyjęcia i nie został przyjęty z powodu braku miejsca na określonej specjalności  i specjalizacji ( instrument główny), może ogłosić listę rezerwową.

 

 1. W przypadku wolnych miejsc na poszczególne specjalności/specjalizacje, dyrektor szkoły może przeprowadzić postępowanie uzupełniające w terminie do końca sierpnia.

 

       9. Procedura odwoławcza:

 1. w terminie 7 dni od ogłoszenia list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice kandydata, lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
  z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia,
 1. komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia j/w. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy, w tym najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał
 1. rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może w terminie 7 dni do otrzymania uzasadnienia j/w. wystąpić do dyrektora szkoły z odwołaniem od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
 1. dyrektor szkoły rozpatruje wystąpienie j/w. w terminie 7 dni,
 1. ostateczna instancją w procedurze odwoławczej jest sąd administracyjny.

Data utworzenia: 22/04/2015 @ 22:13
Ostatnie zmiany: 25/02/2016 @ 22:36
Kategoria : Rekrutacja
Strona czytana 179 razy


podgląd wydruku podgląd wydruku     Wersja do druku Wersja do druku


cadeau.gif

Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowie
uczestniczy w Programie "Rozwój Szkolnictwa Artystycznego",
priorytet "Instrumenty dla szkolnictwa artystycznego",
dotyczącym zakupu nowych instrumentów muzycznych dla szkoły.

Zakup instrumentów jest dofinansowany ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Urzędu Miasta Tarnowa.

 

 

Zespół  Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Tarnowie uczestniczy w Programie „Rozwój Infrastruktury Kultury”,
priorytet „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”,
dotyczącym wykonania dokumentacji projektowej na zadanie:
„Lux Acoustica – projekt kompleksu przy ZSM w Tarnowie”

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sali koncertowej
jest dofinansowane ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Tarnowa.

 

 


Nasza szkoła
Godziny lekcyjne


  I      -   8.00-8.45
  II     -   8.50-9.35
  III    -   9.40-10.25

  IV   -  10.40-11.25
  V    -  11.30-12.15
  VI   -  12.20-13.05
  VII  -  13.30-14.15

  VIII -  14.20-15.05
  IX   -  15.10-15.55

Fatal error: Call to undefined function SearchOption() in /home/zsmuz/domains/zsmuz.tarnow.pl/public_html/old/inc/boxsearch.inc on line 46