Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/zsmuz/domains/zsmuz.tarnow.pl/public_html/old/inc/includes.inc on line 191 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/zsmuz/domains/zsmuz.tarnow.pl/public_html/old/inc/includes.inc on line 195 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/zsmuz/domains/zsmuz.tarnow.pl/public_html/old/inc/includes.inc on line 197 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/zsmuz/domains/zsmuz.tarnow.pl/public_html/old/inc/includes.inc on line 199 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/zsmuz/domains/zsmuz.tarnow.pl/public_html/old/inc/includes.inc on line 201 zsmuz.tarnow.pl - Rekrutacja - Regulamin rekrutacji do kl. 1 OSM i SM I° Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/zsmuz/domains/zsmuz.tarnow.pl/public_html/old/inc/hpage.inc on line 135

  Zespół Szkół Muzycznych, ul. Lippóczy'ego 4, 33-100 Tarnów, tel. (014) 621 04 08, e-mail: szkola.muzyczna.tarnow@wp.pl   
ZSM

Zamknij Nasza szkoła

Zamknij Rekrutacja

Zamknij Świetlica

Zamknij Pedagog

Zamknij Zamówienia publiczne

Zamknij Zastępstwa

Zamknij Projekty i programy

Zamknij Rada Rodziców

Zamknij Informacje dla rodziców

Zamknij Organizacja roku szkolnego

Sekcje
Licznik

   odwiedzający

   odwiedzających online

Informacje
By otrzymywać wieści na email zapisz się na newsletter.
Zapisz
Wypisz
Zapisany
( nikt )

Snif !!!
Webmaster - Info
Rekrutacja - Regulamin rekrutacji do kl. 1 OSM i SM I°

Regulamin rekrutacji do kl. 1 OSM I°, SM I°/6  i SM/4
w Zespole Szkół Muzycznych w Tarnowie

Podstawa prawna:

Ustawa o Systemie Oświaty z 7.09.1991r. ( Dz. U. z 2004 nr 256, poz. 2572 z pózn. zmianami ),  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 15 maja 2014r.,
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

 

 1. Nabór odbywa się na podstawie badania przydatności.

             Badanie  oceniane jest w skali punktowej:

             a) do OSM I i SM I/6:

             - śpiewanie piosenki własnej   0 -3

             - powtarzanie dźwięków za głosem  0 -3

             - powtarzanie trzech krótkich melodii za  głosem lub instrumentem  0 -3

             - rozpoznanie błędów w melodii  0 – 3

             - wyliczanki rytmiczne 0 -3

             - powtarzanie grup rytmicznych 0 -3

             b)  do SM/4:

             - śpiewanie piosenki własnej   0 -3

             - powtarzanie dźwięków za głosem  lub instrumentem  0 -3

             - rozpoznanie błędów w melodii  0 – 3

             - rozpoznawanie ilości granych dźwięków 0 -3

             -  powtarzanie grup rytmicznych 0 -3

             - predyspozycje do gry na wybranym instrumencie  0 - 3

 

 1. Warunkiem dopuszczenia kandydata do  badania przydatności jest złożenie
  w ustalonym przez dyrektora terminie wniosku - podania o przyjęcie. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych  do podjęcia nauki w szkole muzycznej.:

 

 1. Badanie przydatności przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora szkoły. Komisja pracuje w zespołach przedmiotowych liczących co najmniej trzech nauczycieli.

 

 1. Termin badania przydatności ustala dyrektor . W szczególnie uzasadnionych przypadkach , gdy dziecko nie może uczestniczyć w badaniu w wyznaczonym terminie z przyczyn losowych lub zdrowotnych,  dyrektor na pisemną prośbę rodziców może wyznaczyć  dodatkowy termin badania przydatności.

 

 1. Komisja rekrutacyjna ustala wynik  badania przydatności jako  liczbę punktów.  Wynik ustalony przez komisję jest ostateczny.

 

 1. Nie przewiduje się powtórnego badania przydatności   kandydata.

 

 1. Komisja ustala wynik punktowy kwalifikujący kandydata do przyjęcia i ogłasza
  w terminie 7 dni od zakończenia  badania przydatności listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

 1. Kandydaci zakwalifikowani zostają przyjęci do szkoły na podstawie:

             - limitu miejsc na poszczególne instrumenty.

a. Komisja w terminie do 16 czerwca  danego roku. ogłasza listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych, podaje liczbę wolnych miejsc oraz najniższą liczbę punktów  uprawniającą do przyjęcia.

b.   W przypadku uzyskania przez kandydatów takiego samego wyniku  punktowego badania przydatności w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę  wolne miejsca na poszczególne specjalności , a następnie kryteria z UoSO:

- wielodzietność rodziny kandydata

- niepełnosprawność kandydata

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

- objęcie kandydata pieczą zastępczą

               c.   Kandydaci przyjęci do OSM I ° i SM I  uzupełniają brakującą dokumentację w terminie
               oraz dokonują zapisu dziecka do szkoły w terminie do 30 czerwca  danego roku..

 1. Komisja w uzasadnionych przypadkach – gdy kandydat uzyskał liczbę punktów kwalifikującą do przyjęcia i nie został przyjęty z powodu braku miejsca - może ogłosić listę rezerwową.

 

 1. W przypadku wolnych miejsc na poszczególne  instrumenty, dyrektor szkoły może przeprowadzić postępowanie uzupełniające w terminie do końca sierpnia.

 

 1. Procedura odwoławcza:
 1. w terminie 7 dni od ogłoszenia list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej
  z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia,
 2. komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia j/w. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy, w tym najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał,
 3. rodzic kandydata  może w terminie 7 dni do otrzymania uzasadnienia j/w. wystąpić do dyrektora szkoły z odwołaniem od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
 4. dyrektor szkoły rozpatruje wystąpienie j/w. w terminie 7 dni,
 5. ostateczna instancją w procedurze odwoławczej jest sąd administracyjny.

 

     

 


Data utworzenia: 07/07/2015 @ 22:29
Ostatnie zmiany: 25/02/2016 @ 22:19
Kategoria : Rekrutacja
Strona czytana 182 razy


podgląd wydruku podgląd wydruku     Wersja do druku Wersja do druku


cadeau.gif

Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowie
uczestniczy w Programie "Rozwój Szkolnictwa Artystycznego",
priorytet "Instrumenty dla szkolnictwa artystycznego",
dotyczącym zakupu nowych instrumentów muzycznych dla szkoły.

Zakup instrumentów jest dofinansowany ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Urzędu Miasta Tarnowa.

 

 

Zespół  Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Tarnowie uczestniczy w Programie „Rozwój Infrastruktury Kultury”,
priorytet „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”,
dotyczącym wykonania dokumentacji projektowej na zadanie:
„Lux Acoustica – projekt kompleksu przy ZSM w Tarnowie”

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sali koncertowej
jest dofinansowane ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Tarnowa.

 

 


Nasza szkoła
Godziny lekcyjne


  I      -   8.00-8.45
  II     -   8.50-9.35
  III    -   9.40-10.25

  IV   -  10.40-11.25
  V    -  11.30-12.15
  VI   -  12.20-13.05
  VII  -  13.30-14.15

  VIII -  14.20-15.05
  IX   -  15.10-15.55

Fatal error: Call to undefined function SearchOption() in /home/zsmuz/domains/zsmuz.tarnow.pl/public_html/old/inc/boxsearch.inc on line 46