Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/zsmuz/domains/zsmuz.tarnow.pl/public_html/old/inc/includes.inc on line 191 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/zsmuz/domains/zsmuz.tarnow.pl/public_html/old/inc/includes.inc on line 195 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/zsmuz/domains/zsmuz.tarnow.pl/public_html/old/inc/includes.inc on line 197 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/zsmuz/domains/zsmuz.tarnow.pl/public_html/old/inc/includes.inc on line 199 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/zsmuz/domains/zsmuz.tarnow.pl/public_html/old/inc/includes.inc on line 201 zsmuz.tarnow.pl - Informacje dla rodziców - Zmiany - ocenianie , promowanie i klasyfikowanie uczniów Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/zsmuz/domains/zsmuz.tarnow.pl/public_html/old/inc/hpage.inc on line 135

  Zespół Szkół Muzycznych, ul. Lippóczy'ego 4, 33-100 Tarnów, tel. (014) 621 04 08, e-mail: szkola.muzyczna.tarnow@wp.pl   
ZSM

Zamknij Nasza szkoła

Zamknij Rekrutacja

Zamknij Świetlica

Zamknij Pedagog

Zamknij Zamówienia publiczne

Zamknij Zastępstwa

Zamknij Projekty i programy

Zamknij Rada Rodziców

Zamknij Informacje dla rodziców

Zamknij Organizacja roku szkolnego

Sekcje
Licznik

   odwiedzający

   odwiedzających online

Informacje
By otrzymywać wieści na email zapisz się na newsletter.
Zapisz
Wypisz
Zapisany
( nikt )

Snif !!!
Webmaster - Info
Informacje dla rodziców - Zmiany - ocenianie , promowanie i klasyfikowanie uczniów

Przedstawiamy Państwu najważniejsze zmiany dotyczące oceniania , promowania i klasyfikowania uczniów  na podstawie :

- Rozporządzenia  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24.08.2015 w sprawie warunków oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 .06. 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania , klasyfikowania  i promowania uczniów w szkołach publicznych

- Ustawy z dnia 20.02.2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

 1. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia :

a/ posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

b/ posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

c/ posiadającego opinię poradni psychologiczno –pedagogicznej , w tym poradni specjalistycznej

d/ objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia

e/ posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego , na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń  , wydanej przez lekarza  , na czas określony w tej opinii.

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji wychowania fizycznego , zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach , wydanej przez lekarza , na czas określony w tej opinii.

4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji plastyki i chóru na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

5. Dyrektor , na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia , może zwolnić ucznia z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych, jeżeli uczeń zrealizował te zajęcia w szkole artystycznej  w zakresie zgodnym z podstawą programową

6. Ocenianie bieżące ma na celu  monitorowanie pracy ucznia i przekazanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się , poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

7. Przy ustalaniu oceny z wf, zajęć technicznych i plastyki  należy przede wszystkim brać  pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, a w przypadku wf także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę artystyczną na rzecz kultury fizycznej .

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe  obszary: wywiązywanie się z obowiązków ucznia, postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o honor i tradycje szkoły artystycznej, dbałość o piękno mowy ojczystej, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób, godne, kulturalne zachowanie się w szkole artystycznej i poza nią, okazywanie szacunku innym osobom.  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych na zachowanie ucznia na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii  poradni  psychologiczno-pedagogicznej , w tym poradni  specjalistycznej.
 2. Uczeń otrzymuje roczne oceny klasyfikacyjne w trybie egzaminu promocyjnego / z wyjątkiem klasy pierwszej OSM i SM I st. oraz klas programowo najwyższych OSM i SM II stopnia /z nastepujących zajęć edukacyjnych:

          - w OSMi SM I st. – instrument główny

          - w OSM i SM II st.– instrument główny / specjalność instrumentalistyka i instrumentalistyka jazzowa/  , śpiew / specjalność wokalistyka /. Ocenę z egzaminu promocyjnego ustala się według następującej skali: 6,5,4,3,2,1.

 1. Egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy oraz sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w przypadku odwołania się od trybu wystawienia oceny końcowo rocznej z zajęć ogólnokształcących przeprowadza się w formie pisemnej  i ustnej 
 2. Egzamin klasyfikacyjny , poprawkowy  oraz sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w przypadku odwołania się od trybu wystawienia oceny końcowo rocznej  z zajęć artystycznych przeprowadza się  w formie pisemnej , ustnej , praktycznej lub mieszanej. Formę egzaminu ustala dyrektor.
 3. Egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy oraz sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w przypadku odwołania się od trybu wystawienia oceny końcowo rocznej z zajęć technicznych , informatyki , zajęć komputerowych oraz plastyki ma przede wszystkim formę praktyczną.
 4. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłaszać zastrzeżenia do dyrektora szkoły , jeżeli uznają ,że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia tej oceny , nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 5.  Sprawdzian wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu , w związku ze stwierdzeniem ,że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami , przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń . Także w tym terminie komisja ponownie  ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 6. Ocena naganna zachowania nie ma wpływu na promocję ucznia.
 7. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
 8. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi do wglądu na lekcji a jego rodzicom  w czasie konsultacji i zebrań.
 9. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej , jeżeli otrzymał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia dopuszczającego z następujących zajęć edukacyjnych:

- w OSM i SM I st.: rytmika z kształceniem słuchu , kształcenie słuchu , kształcenie słuchu z audycjami , podstawy kształcenia słuchu, instrument główny , zespół instrumentalny

- w OSM II i SM II st.: kształcenie słuchu , kształcenie słuchu jazzowe , instrument główny , śpiew / wokalistyka /.

 1. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje  uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej  4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego  lub specjalności lub specjalizacji oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Do średniej ocen wlicza się także oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego w części teoretycznej i w części praktycznej.
 2.  W przypadku ucznia  klas I-III OSM I st.– świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń który uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych ocenę średnią 4, 75 i co najmniej ocenę bardzo dobrą ocenę  z przedmiotu głównego .
 3. Uczeń  SM I i II stopnia , który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego lub specjalności lub specjalizacji , otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 4. Egzamin dyplomowy w części teoretycznej obejmuje wiedzę z zakresu jednych z następujących zajęć edukacyjnych artystycznych: 

- historii muzyki z literaturą muzyczną

- historii muzyki jazzowej z literaturą muzyczną – dla specjalności instrumentalistyka jazzowa

- kształcenie słuchu

- kształcenie słuchu jazzowe – dla specjalności instrumentalistyka jazzowa

- harmonii praktycznej

- harmonii jazzowej – dla specjalności instrumentalistyka jazzowa

Uczeń dokonuje wyboru zajęć edukacyjnych i informuje o tym  dyrektora szkoły nie później niż na 30 dni przed terminem egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy w części teoretycznej jest przeprowadzany w formie pisemnej , ustnej , praktycznej lub mieszanej . Formę części teoretycznej ustala dyrektor szkoły.

 


Data utworzenia: 27/11/2015 @ 23:42
Ostatnie zmiany: 27/11/2015 @ 23:42
Kategoria : Informacje dla rodziców
Strona czytana 150 razy


podgląd wydruku podgląd wydruku     Wersja do druku Wersja do druku


cadeau.gif

Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowie
uczestniczy w Programie "Rozwój Szkolnictwa Artystycznego",
priorytet "Instrumenty dla szkolnictwa artystycznego",
dotyczącym zakupu nowych instrumentów muzycznych dla szkoły.

Zakup instrumentów jest dofinansowany ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Urzędu Miasta Tarnowa.

 

 

Zespół  Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Tarnowie uczestniczy w Programie „Rozwój Infrastruktury Kultury”,
priorytet „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”,
dotyczącym wykonania dokumentacji projektowej na zadanie:
„Lux Acoustica – projekt kompleksu przy ZSM w Tarnowie”

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sali koncertowej
jest dofinansowane ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Tarnowa.

 

 


Nasza szkoła
Godziny lekcyjne


  I      -   8.00-8.45
  II     -   8.50-9.35
  III    -   9.40-10.25

  IV   -  10.40-11.25
  V    -  11.30-12.15
  VI   -  12.20-13.05
  VII  -  13.30-14.15

  VIII -  14.20-15.05
  IX   -  15.10-15.55

Fatal error: Call to undefined function SearchOption() in /home/zsmuz/domains/zsmuz.tarnow.pl/public_html/old/inc/boxsearch.inc on line 46