Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/zsmuz/domains/zsmuz.tarnow.pl/public_html/old/inc/includes.inc on line 191 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/zsmuz/domains/zsmuz.tarnow.pl/public_html/old/inc/includes.inc on line 195 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/zsmuz/domains/zsmuz.tarnow.pl/public_html/old/inc/includes.inc on line 197 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/zsmuz/domains/zsmuz.tarnow.pl/public_html/old/inc/includes.inc on line 199 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/zsmuz/domains/zsmuz.tarnow.pl/public_html/old/inc/includes.inc on line 201 zsmuz.tarnow.pl - Pedagog - Notatka od pedagoga Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/zsmuz/domains/zsmuz.tarnow.pl/public_html/old/inc/hpage.inc on line 135

  Zespół Szkół Muzycznych, ul. Lippóczy'ego 4, 33-100 Tarnów, tel. (014) 621 04 08, e-mail: szkola.muzyczna.tarnow@wp.pl   
ZSM

Zamknij Nasza szkoła

Zamknij Rekrutacja

Zamknij Świetlica

Zamknij Pedagog

Zamknij Zamówienia publiczne

Zamknij Zastępstwa

Zamknij Projekty i programy

Zamknij Rada Rodziców

Zamknij Informacje dla rodziców

Zamknij Organizacja roku szkolnego

Sekcje
Licznik

   odwiedzający

   odwiedzających online

Informacje
By otrzymywać wieści na email zapisz się na newsletter.
Zapisz
Wypisz
Zapisany
( nikt )

Snif !!!
Webmaster - Info
Pedagog - Notatka od pedagoga

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

*      Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.

*      Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

*      Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej

*      Chciałbyś z kimś porozmawiać.

*      Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

*      Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą inną sprawą, z którą sam
nie potrafisz sobie poradzić!

Poszukamy wspólnie rozwiązania!

Jeśli w Twojej rodzinie, sąsiedztwie, szkole pojawiają się następujące problemy: powtarzające się konflikty między dziećmi a dorosłymi, podejrzenie stosowania przemocy wobec dzieci, zaniedbywanie dzieci,  nieprawidłowa opieka itd

Przyjdź do gabinetu nr B0-1  w naszej szkole!

PAMIĘTAJ!

Nie jesteś sam!

Masz prawo szukać pomocy

Godziny pracy w roku szkolnym 2014/2015:

&

Poniedziałek

  8.00 - 12.15

Wtorek

  8.00 - 12.15

Środa

 11.30 - 17.00

Czwartek

  7.15 - 13.30

Piątek

  8.45 - 12.30

 

Zadania pedagoga szkolnego:


Pedagog organizuje w szkołach  i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom  klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o Prawach Dziecka.

Zadania pedagoga obejmują:

*      pomoc wychowawcom  klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych  poprzez obserwację zachowania pojedynczych  uczniów i klasy, rozmowy indywidualne  i uczestnictwo w godzinach wychowawczych  oraz  innych  spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen  zachowania, rozmowy z rodzicami, wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież;

*       określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom  poprzez wydawanie opinii i zaleceń dotyczących stymulowania rozwoju  lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania braków i luk w nauce;

*       prowadzenie zajęć wspomagających, wyrównujących szanse edukacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce,

*       udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom  realizującym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

*       działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego;

*       współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;

*       współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa);

*      prowadzenie dokumentacji, tj. dziennika pedagoga oraz teczek indywidualnych dzieci i młodzieży zawierających dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających;

*      doskonalenie swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.

1.       „NOTATKA OD PEDAGOGA”

JESTEM RODZICEM DZIECKA Z DYSLEKSJĄ

Źródło: www.uczdziecko.pl

Umiejętność czytania i pisania w toku pierwszych lat nauki szkolnej umożliwia nabycie wiedzy na kolejnych szczeblach kształcenia, rozwija intelektualnie, dostarcza przeżyć emocjonalnych  oraz estetycznych.[1]

            Dysleksja rozwojowa to termin najczęściej używany w środowisku szkolnym ale coraz częściej pojawia się w telewizji oraz prasie. Dlatego gdy kogoś pytamy, czy termin ten jest znany, większość odpowiada twierdząco. Jednak wszelkie próby wyjaśnienia tego zaburzenia często sprawiają trudności.  Tymczasem wiedza na temat dysleksji jest potrzebna nie tylko psychologom, pedagogom, nauczycielom ale  przede wszystkim rodzicom dzieci dyslektycznych. To właśnie do nich adresowane będą kolejne „notatki od pedagoga” zamieszczone na stronie internetowej.

Badania przeprowadzone w Polsce wskazują, że dysleksja rozwojowa występuje u ok. 15% populacji, z czego lżejsze przypadki stanowią 10% a poważniejsze ok. 4%. Oznacza to, że w każdej klasie można spotkać średnio troje dzieci z tym problemem, co najmniej jedno dziecko zaś ma specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. Liczba dzieci z dysleksją wzrasta ze względu na zwiększenie się liczby dzieci pochodzących z zagrożonej ciąży i trudnego porodu. Niekorzystne czynniki kulturowe, takie jak: brak naturalnych okazji do ćwiczenia funkcji uczestniczących w czytaniu i pisaniu.

Co to jest dysleksja?

Dysleksja rozwojowa to termin określający zespół specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania. Określenie „rozwojowa” oznacza, iż opisane trudności występują w nasilonym stopniu od początku nauki szkolnej.

W Polsce najczęściej stosuje się następującą terminologię:

*      Dysleksja rozwojowa –nazwa całego zespołu specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Trudności w czytaniu i pisaniu objęte tą nazwą  mogą występować u dziecka w trzech  formach – w postaci izolowanej, np. tylko trudności z  nauczeniem się poprawnej pisowni, lub jako zespół  dwóch bądź nawet trzech form tych zaburzeń:

ü  Dysgrafia- trudności w opanowaniu pożądanego poziomu graficznego pisma („brzydkie” pismo)

ü  Dysleksja- specyficzne trudności w nauce czytania, którym często towarzyszą trudności w pisaniu.

ü  Dysortografia-specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni( nie tylko błędy ortograficzne)[2]

Przyczyny zaburzeń w czytaniu i pisaniu

Etiologia powstawania zaburzeń dyslektycznych jest ciągle przedmiotem dociekań naukowych. Przyjmuje się, że uwarunkowania ich mogą być złożone i wielorakie. Wymienia się kilka kategorii czynników sprawczych:[3]

*     Minimalne uszkodzenie centralnego układu nerwowego z okresu ciąży i porodu o nieprawidłowym przebiegu (powodem mogą być różne niekorzystne czynniki – w tym choroba matki w okresie ciąży, szkodliwe substancje, napromieniowanie, niedotlenienie dziecka w czasie porodu) czy też uszkodzenia nabyte w wczesnym dzieciństwie, głównie w pierwszych miesiącach życia

*     Dziedziczność (czynnikiem patogennym mogą być geny przekazywane z pokolenia na pokolenie)

*     Opóźnienia w dojrzewaniu centralnego układu nerwowego w tym funkcji, które uczestniczą w nauce czytania i pisania

*     Zaburzenia hormonalne w okresie rozwoju płodowego

Niektórzy autorzy upatrują genezy zjawiska w braku wyćwiczenia funkcji poznawczych i ruchowych zaangażowanych w proces czytania i pisania w odpowiednim okresie życia dziecka, inni w czynnikach psychogennych (urazy psychiczne, stres) i zaburzeniach sfery emocjonalnej.[4]

Źródło: http://zdrowie.trojmiasto.pl/Dysleksja-mozna-z-nia-zyc-n36062.html

Trudności w czytaniu i pisaniu tylko w niektórych wypadkach są przejawem dysleksji rozwojowej

Trudności w czytaniu i pisaniu mają różne przyczyny a uświadomienie ich jest podstawą udzielenia właściwej pomocy.

-Trudności te występują u dzieci z powodu wad zmysłu słuchu i wzroku. W Tym wypadku dostosowanie się do zaleceń okulisty, foniatry czy laryngologa, może zlikwidować problem.

-Trudności mają również dzieci upośledzone umysłowo, które wymagają specjalnych metod nauczania i specjalnego programu edukacyjnego.

-Podobnie uczniowie z inteligencją niższą niż przeciętna, mają trudności w nauce w tym również w pisaniu i czytaniu. Zawężenie zakresu materiału i obniżenie wymagań może zlikwidować problem.

-Dzieci  zaniedbane środowiskowo, które nie widzą rodziców czytających książki, którym nie czyta sie systematycznie, które nie ćwiczą codziennie czytania.

We wszystkich wymienionych wypadkach mamy do czynienia z trudnościami w czytaniu i pisaniu ale nie z dysleksją rozwojową.

Oczywiście u niektórych z tych dzieci można zdiagnozować dysleksję rozwojową jednak tylko w takim wypadku, gdy zasadnicza przyczyna ich trudności w pisaniu i czytaniu, leży w zaburzeniach typowych dla specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu (np. obok wady zmysłu występują u nich zaburzenia funkcji słuchowo- językowych.[5]

OBJAWY

Trudności w pisaniu i czytaniu dostrzegane są dopiero u uczniów w okresie nauczania początkowego  a powinien je zauważyć już nauczyciel w przedszkolu.

Wiek przedszkolny (3-5 lat):

*      Opóźniony rozwój ruchowy

*      Słabe umiejętności językowe: trudności z wypowiadaniem złożonych wyrazów, zapamiętywaniem nazw, budowaniem wypowiedzi

*      Opóźniony rozwój mowy

*      Mała sprawność ruchowa i koordynacja ruchów podczas czynności samoobsługowych, rysowania.

Klasa „O” (6-7 lat):

*      Wadliwa wymowa, błędy gramatyczne

*      Trudności z zapamiętaniem wiersza czy piosenki

*      Trudności z różnicowaniem głosek podobnych oraz z wydzielaniem z wyrazów sylab i głosek i z ich syntetyzowaniem 

*      Niechęć do rysowania, trudności z odtwarzaniem  wzorów graficznych i szlaczków

*      Niechęć do układanek

*      Oburęczność, mylenie prawej i lewej ręki, trudność z używaniem określeń: prawo-lewo, nad, pod  itp.

Wiek szkolny (powyżej 7 –go roku życia):

*      Trudności z zapamiętywaniem nazw, nazwisk (przekręcanie), szeregów nazw (dni tygodnia) z zapamiętaniem tabliczki mnożenia, dat, szeregów cyfrowych (numery tel)

*      Brzydkie pismo, niezdarny rysunek

*      Trudności z opanowaniem poprawnej pisowni ( w tym błędy ortograficzne)

*      Mylenie liter podobnych pod względem kształtu (p-b-d-g,  l-t,ł, m-n,   w-u)

*      Mylenie liter odpowiadającym głoskom podobnym słuchowo (np. d-t, z –s, w –f)

*      Opuszczanie, dodawanie, przestawianie liter

*      Trudności z zmiękczeniami (np. mylenie si-ś, zi- ź) 

Już w przedszkolu można rozpoznać objawy dysleksji.

 W kolejnej „notatce od pedagoga” będą poruszane następujące kwestie:

- w jaki sposób stwierdza się dysleksje rozwojową

- zasady pracy z dzieckiem dyslektycznym

- w jaki sposób rodzice dziecka z dysleksją mogą  mu pomócJ. Mickiewicz „Jedynka z ortografii?” Toruń 1997

Jestem rodzicem dziecka z dysleksją, najważniejsze informacje i wskazówki do pracy. Przygotowane specjalnie dla poradni psychologiczno- pedagogicznej

M. Bogdanowicz, integracja percepcyjno-motoryczna , metody diagnozy i terapii, warszawa 1990

J. Mickiewicz „Jedynka z ortografii?” Toruń 1997

Jestem rodzicem dziecka z dysleksją, najważniejsze informacje i wskazówki do pracy. Przygotowane specjalnie dla poradni psychologiczno- pedagogicznej, Gdynia 2007


Data utworzenia: 19/10/2010 @ 20:15
Ostatnie zmiany: 20/10/2014 @ 23:08
Kategoria : Pedagog
Strona czytana 321 razy


podgląd wydruku podgląd wydruku     Wersja do druku Wersja do druku


cadeau.gif

Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowie
uczestniczy w Programie "Rozwój Szkolnictwa Artystycznego",
priorytet "Instrumenty dla szkolnictwa artystycznego",
dotyczącym zakupu nowych instrumentów muzycznych dla szkoły.

Zakup instrumentów jest dofinansowany ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Urzędu Miasta Tarnowa.

 

 

Zespół  Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Tarnowie uczestniczy w Programie „Rozwój Infrastruktury Kultury”,
priorytet „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”,
dotyczącym wykonania dokumentacji projektowej na zadanie:
„Lux Acoustica – projekt kompleksu przy ZSM w Tarnowie”

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sali koncertowej
jest dofinansowane ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Tarnowa.

 

 


Nasza szkoła
Godziny lekcyjne


  I      -   8.00-8.45
  II     -   8.50-9.35
  III    -   9.40-10.25

  IV   -  10.40-11.25
  V    -  11.30-12.15
  VI   -  12.20-13.05
  VII  -  13.30-14.15

  VIII -  14.20-15.05
  IX   -  15.10-15.55

Fatal error: Call to undefined function SearchOption() in /home/zsmuz/domains/zsmuz.tarnow.pl/public_html/old/inc/boxsearch.inc on line 46